Skip to content
Menu
0
Your cart is empty. Go to Shop

Kauba tagastamine ja asendamine

1.1. Kliendil on 14 päeva aega Kaubaga tutvuda. Juhul kui Kaup Kliendile ei sobi, on Kliendil õigus 14 päeva jooksul Kauba kättesaamisest Müügilepingust taganeda ja ostetud Kaup BikeStore’ile tagastada (v.a punkti 1.7. alapunktides toodud Kauba puhul). Kaup peab olema komplektne (sisaldades kõiki tootepakendis olnud esemeid, sh kaablid, kasutusjuhendid jm), kasutamata ja originaalpakendis. Taganemisavaldus tuleb saata kirjalikult BikeStore’i postiaadressile Vana-Kalamaja 34, 10415 Tallinn, e-posti aadressile bike@bikestore.ee või kasutada kodulehel olevat taganemisavalduse vormi 14 päeva jooksul alates Kauba kättesaamisest. Kauba tagastamise soovist saab teatada ka vastavat vormi kasutades, kuid vormi kasutamine ei ole kohustuslik.

1.2. Klient peab toote originaalpakendi avama ettevaatlikult ja seda kahjustamata. Kui pakend ei ole avatav seda kahjustamata, siis peab Klient pakendi avamisel kasutama viisi, mis tagab pakendi kahjustamise võimalikult vähimal viisil. Et veenduda Kauba olemuses, omadustes ja toimimises, peab Klient käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes. Kui Kauba sobivuse selgitamiseks on vajalik Kauba kasutamine, siis loetakse Kaup punkti 1.1. mõttes kasutamata Kaubaks, kui Kaup on selle esialgses komplektsuses ja omadustega, nagu see oli Kauba kättesaamisel. Juhul kui eeltoodud tingimused ei ole täidetud, kaotab Klient taganemisõiguse.

1.3. Klient kannab talle üleantud Kauba tagastamisega seotud otsesed kulud (sh posti- ja tarnekulud).

1.4. Kui tagastatav Kaup on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise, ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena või muu Kliendi tegevusest tingitud asjaolu tõttu, siis jääb BikeStore’ile õigus tasaarvestada Kauba väärtuse vähenemine Kliendi poolt Kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva ostuhinnaga. Juhul kui Klient ei ole nõus tasaarvestuses näidatud Kauba väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud Kauba väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks või tekkinud situatsioonis süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi abi. Sõltumatu ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Kliendi ja BikeStore’i vahel, v.a juhul kui ühe poole seisukoht osutub ilmselgelt põhjendamatuks. Sellisel juhul maksab kulude eest pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.

1.5. Kui Klient on punkti 1.1. alusel Müügilepingust taganenud, tagastab BikeStore Kliendi poolt tasutud ostuhinna, millest on BikeStore’il õigus tasaarvestada ja maha arvata punktis 1.4. nimetatud Kauba väärtuse vähenemine ja punktis 1.6. nimetatud tagastamisele mittekuuluv kulu, 14 päeva jooksul taganemisavalduse kättesaamisest, eeldusel, et sama aja jooksul tagastatakse Kaup BikeStore’ile.

1.6. Kui Klient on valinud BikeStore’i poolt pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea BikeStore Kliendile tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

1.7. Tagastusõigus ei kehti järgneva Kauba puhul:

1.7.1. Kaup, mis on valmistatud Kliendi poolt esitatud tingimusi arvestades eritellimusel;

1.7.2. Kaup, mis ei ole kõlblik tagastamiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud;

1.8. Kliendi Müügilepingust taganemise korral punktis 1.1. sätestatud korras loetakse Klient taganenuks ka sõlmitud Järelmaksulepingust.

1.9. Klient ei saa Müügilepingust taganeda Tingimustes sätestamata muudel juhtudel või tingimustel, v.a kui vastava taganemise õiguse näeb ette imperatiivne seaduse säte.

1.10. Punktides 1.1.-1.2. toodud taganemisõiguse korral on Kliendil õigus vahetada Kaup mõne muu BikeStore’i poolt müüdava Kauba vastu. Sellisel juhul Klient ja BikeStore tasaarvestavad tagastatud Kauba eest tasutud summa ja uue Kauba müügihinna kattuvas ulatuses. Poole nõue, mis ületab tasaarvestuse ulatust, tuleb täita vastavalt Müügilepingule.