Skip to content
Menu
0
Your cart is empty. Go to Shop

Privaatsuspoliitika

 1. BikeStore OÜ andmete kasutamise privaatsuspoliitika

Oleme siia lehele kokku koondanud BikeStore OÜ kliendiandmete töötlemise põhimõtted (Privaatsuspoliitika).

Käesolevad kliendiandmete töötlemise põhimõtted on välja töötatud vastavalt isikuandmete kaitse reeglitele ning reguleerivad BikeStore OÜ (edaspidi BikeStore) kaupluse, veebipoe (aadressil bikestore.ee) ja BikeStore külastajate (edaspidi Kliendid) andmete töötlemise tingimusi (edaspidi Tingimused).

BikeStore töötleb Kliendi isikuandmeid, kui Klient ostab BikeStore kauplusest kaupu või külastab BikeStore veebipoodi või ostab BikeStore või teenuseid. BikeStore töötleb Kliendi isikuandmeid ka juhul, kui Klient avaldab soovi saada BikeStore kliendiks.

Tingimused kehtivad alates 30. Jaanuar 2022. a, kuid kohalduvad ka enne eelnimetatud kuupäeva Kliendi poolt BikeStore’le avaldatud kliendiandmete töötlemisele.

 1. Mida käesolevad tingimused Kliendile tähendavad?

Tingimused on välja töötatud, sest oleme võtnud endale kohustuse kaitsta klientide privaatsust. Käesolevad Tingimused annavad ülevaate meie tavade kohta kliendiandmete töötlemisega seoses, sealhulgas

(a) milliseid andmeid ja millisel eesmärgil me töötleme;

(b) kuidas BikeStore infot töötleb (kasutab, avaldab jne);

(c) Teie õigustest seoses meiepoolse andmete kogumise ja kasutamisega.

BikeStore’i kauplust ja veebipoodi külastades, eeldame, et olete käesolevaid Tingimusi lugenud ja nõustute nendega. BikeStoree’il on õigus Tingimusi igal ajal ühepoolselt muuta, teavitades Klienti muudatustest BikeStore’i veebilehel või muul viisil. Muudatused jõustuvad nende avaldamisest BikeStore’i veebilehel, kui muudatustes ei ole sätestatud teist tähtaega.

Külastades BikeStore’i kauplust nõustute BikeStore’i privaatsuspoliitikaga. Kui Te mingil põhjusel ei nõustu nende tingimustega, on Teil võimalik loobuda veebisaidi/kaupluse kasutamisest, samuti esitada meile Tingimustega seoses küsimusi punktis 9 nimetatud kontaktidel.

 1. 1. Mõisted

BikeStore – `BikeStore´ kaubamärgi all tegutsevad kauplused, sh aadressil www.bikestore.ee asuv veebipood.

Isikuandmed – füüsilisest isikust Kliendiga seonduv igasugune info.

Kliendiandmed – igasugune teave, mis on BikeStore’le teatavaks saanud seoses Kliendi poolt BikeStore’i kaupluse ja veebipoe külastamisega või kliendiks registreerimisega.

Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes ostab või on ostnud BikeStore’i kauplusest või veebipoes müüdavaid kaupu või kasutab või on kasutanud BikeStore`i teenuseid.

(Kliendiandmete) Töötlemine – igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming, sh andmete kasutamine, kogumine, salvestamine, muutmine, lugemine, edastamine, ligipääsu andmine, kustutamine, hävitamine jmt. tegevused.

BikeStore’i kaupluse ja veebipoe Klientide Kliendiandmete vastutav töötleja on BikeStore  OÜ.

 1. 2. Milliseid andmeid me töötleme ja miks?

2.1. BikeStore kogub ja Töötleb ainult BikeStore’st kaupade ostmisega, osutatavate teenustega ja kliendisuhtega seotud järgnevaid andmeid:

2.1.1. Kliendi registreerumisel püsikliendiks Kliendi kontaktandmed: nimi, isikukood või sünniaeg, aadress, telefon, e-posti aadress;

2.1.2. Veebikeskkonnas ostu sooritamisel IP aadress ja “küpsiste” informatsioon: nagu paljude teistegi veebisaitide puhul, salvestab BikeStore’i veebisait Teie IP aadressi ja kasutab standardset tehnoloogiat nimega “küpsised” (cookies). Küpsised on väikesed andmefailid, mis salvestatakse Teie arvutisse veebilehte külastades. Küpsised aitavad Teie veebilehitsejat BikeStore’i serveris end automaatselt identifitseerida. Soovi korral võite oma veebilehitsejas küpsiste salvestamise blokeerida, kuigi sellega seoses võib teatud veebisaidi aladel tekkida probleeme lehe kasutamisega. BikeStore ei seo IP-aadressi personaalsete isikuandmetega. See tähendab, et Teie kasutaja sessiooni jälgitakse, kuid Teid ei seostata isiklikult. Kuigi teatud sorti küpsised võimaldavad meil Teie andmeid säilitada – näiteks veebivormide täitmisel. Sedasorti küpsiseid saadetakse veebilehitsejale ainult juhul kui olete andnud oma nõusoleku informatsiooni säilitamiseks.

2.1.3. Finantsandmed: pangakonto number, kui makseid teostatakse veebipoes või kaupluses kaardimaksega.

2.1.4. Suhtlusandmed: veebipoes kauba ostmisel kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil peetud vestlused; samuti BikeStore’i ja Kliendi vaheline suhtlus e-posti või kirja teel.

2.1.5. Ostude ja teenustega seotud andmed: nt BikeStore’s teostatud ostudega või teenustega seonduv info (nt nõusoleku vormid, kokkulepped teenuse kohta jmt); veebipoest kauba kättetoimetamisega seonduv info, päringud ja kaebused;

2.2. Kliendiandmete töötlemisel lähtub BikeStore kehtivatest õigusaktidest ning võtab vajalikud tehnilised ja korralduslikud meetmed, et tagada Kliendiandmete turvalisus, välistada ebaseaduslik töötlemine, kõrvaliste isikute juurdepääs ning avalikuks saamine.

 1. 3. Kuidas BikeStore kasutab kogutud Kliendiandmeid? (Kliendiandmete töötlemise eesmärgid)

BikeStore töötleb Kliendiandmeid peamiselt selleks, et:

3.1. osutada Kliendile kvaliteetset teenust ning hallata kliendisuhteid. Kliendi andmeid töödeldakse Kliendiga lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks (kaupade ostud ja teenused BikeStore’i kaupluses); Kliendi nõusolekul kliendipakkumiste jt. turundusliku iseloomuga materjalide saatmiseks ning Kliendi soovil Kliendiandmete ajakohastamiseks.

3.2. Kaitsta Kliendi ning BikeStore’i õigustatud huve (vara kaitse) ja isikute elulisi (tervis ja elu) huve, uurida teenuse kvaliteeti ning tõendada nt kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil peetud vestluste abil kauba müügiga ja teenustega seonduvaid tegevusi.

3.3. Osutada Kliendile lisateenuseid, viia läbi turuanalüüse ja teha statistikat. Selleks võib BikeStore pakkuda Kliendile oma koostööpartnerite teenuseid, sealhulgas teha pakkumisi, mis põhinevad Kliendi nõusolekul või BikeStore’i soovil pakkuda Kliendile parimat teenust. BikeStore võib viia läbi Kliendiuuringuid, teha turuanalüüse ja koostada statistikat, korraldada kampaaniaid, mis põhinevad BikeStore’i õigustatud huvil täiustada või arendada uusi teenuseid, BikeStore’i veebipoodi või põhineb Kliendi nõusolekul.

3.4. Tagada teenuste nõuetekohane osutamine.

3.5. Tõhustada tehnilisi süsteeme, infotehnoloogilisi lahendusi, kohandada veebipoe vaateid erinevatele seadmetele ja arendada teenuseid testimise ja parandamise teel, mis põhineb BikeStore’i õigustatud huvil.

3.6. Tõendada ja kaitsta nõudeid, mis põhinevad lepingu või muu juriidilise kohustuse (nt raamatupidamislike kohustuste, kaugmüügiga seonduvate nõute jmt) täitmisel või BikeStore’i õigustatud huvil nt juriidiliste nõuete, pöördumiste jmt koostamiseks.

3.7. Võtta vastu makseid läbi makseteenuse pakkujate, sh Modena OÜ (registrikood 16317957). Selleks, et võtta vastu Kliendi makseid kauba või teenuse eest, on BikeStore’il õigus suunata Klient pangalingile läbi makseteenuse pakkuja ning edastada viimasele Kliendi maksega seonduvaid andmeid.

 1. 4. Kuidas me teeme pakkumusi oma klientidele?

4.1. BikeStore saadab Kliendile viimase nõusolekul personaalseid pakkumusi ja uudiskirju. Otseturundus võib põhineda kliendi poolt kasutatavate teenuste või ostetud toodete analüüsil. Pakkumusi võib saata Kliendi nõusolekul tema kontaktandmetele, mis on kogutud kliendikaardi vormistamisel, seoses kaupade ostmise või teenuste osutamisega või muul seaduslikul viisil.

4.2. Profiilianalüüs on Kliendi isikuandmete töötlemistoiming, mille raames analüüsistakse isiku huvisid, elukohta, isiklikke eelistusi jmt. Profiilianalüüsi kasutatakse Kliendile turunduslike pakkumuste saatmiseks. Vastavat analüüsi on BikeStore’il õigus teha õigustatud huvi olemasolul, juriidilise kohustuse täitmisel, lepingu täitmisel või Kliendi nõusolekul. Profiilianalüüsil ei ole Kliendile õiguslikke tagajärgi, vaid analüüsi eesmärk on pakkuda Kliendile paremat teenust, sh Kliendile huvipakkuvaid tooteid.

4.3. BikeStore võib Kliendiandmeid töödelda e-teenuste kasutusmugavuse tõstmiseks, nt Kliendile ostuajaloo kuvamine veebipoes, personaalsete pakkumuste loomine jmt.

4.4. BikeStore võib koguda Kliendi kohta statistilisi andmeid läbi kliendikaardiga registreeritud ostude kui ka muude andmete (nt elukoht, vanus jmt) analüüsi.

 1. 5. Kellele me võime kliendiandmeid edastada?

5.1. Kliendiandmeid jagatakse andmete saamiseks õigustatud ametiasutustega, näiteks õiguskaitseorganid, järelevalveasutused, sh Tarbijakaitseamet.

 1. 6. Kui kaua me andmeid säilitame?

6.1. Kliendiandmeid ei töödelda kauem kui vajalik. Säilitamise perioodid võivad põhineda lepingutel Kliendiga, BikeStore’i õigustatud huvil või kohaldataval õigusel (nt raamatupidamisega seonduvad seadused, kaugmüügiga seonduv regulatsioon, teenuste osutamisega seonduvad jm õigusnormid).

 1. 7. Millised õigused on eraisikust Kliendil?

Eraisikust Kliendil on BikeStore’i poolt Isikuandmete Töötlemisega seoses järgnevad õigused:

7.1. Esitada taotlus oma ebaõigete isikuandmete parandamiseks, kui need on ebapiisavad, väärad või puudulikud;

7.2. Piirata oma Isikuandmete töötlemist vastavalt kehtivale õigusele, muuhulgas ajal, kui Klient on esitanud taotluse oma Isikuandmete parandamiseks või kustutamiseks ning BikeStore analüüsib, kas nõuet on võimalik täita.

7.3. Taotleda oma andmete kustutamist, nt kui andmeid töödeldakse nõusoleku alusel ning Klient võtab nõusoleku tagasi. Andmete kustutamist ei saa nõuda, kui Isikuandmed, mille kustutamist taotletakse Töödeldakse ka teistel alustel, nt lepingu või juriidilise kohustuse täitmiseks.

7.4. Saada oma Isikuandmed, mida ta on ise esitanud ning mida Töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, kirjalikult või elektroonselt, või kui see on tehniliselt võimalik, edastada oma andmed teisele teenusepakkujale (õigus andmete ülekandmisele).

7.5. Saada infot, kas BikeStore töötleb tema isikuandmeid ning saada neile andmetele juurdepääs.

7.6. Esitada vastuväiteid oma Isikuandmete töötlemise suhtes, kui andmete töötlemine põhineb BikeStore’i õigustatud huvil, nt profiilianalüüsil eesmärgiga pakkuda Kliendile tema profiilile vastavaid tooteid.

7.7. Esitada kaebusi Isikuandmete Töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee), kui ta leiab, et tema isikuandmeid on töödeldud õigustamatult või vastuolus kehtivate õigusnormidega.

7.8. Juhul, kui soovite kasutada ükskõik millist eeltoodud õigust edastage taotlus, kas punktis 9.3. toodud kontaktidele või vabas vormis BikeStore’i kaupluse töötajale. Oluline on taotlusele lisada Teie isikut tõendava dokumendi andmed või kui esitate taotluse BikeStore’is palume tõendada oma isikut kaupluse töötajale isikut tõendava dokmendi alusel. See on vajalik, et saaksime olla veendunud, et olete andmesubjekt ja õigustatud taotlust esitama.

 1. 8. Kuidas on tagatud teie andmete turvalisus veebis?

BikeStore’i veebisait omab vajalikke meetmeid, et kaitsta veebisaidil kogutud isikuandmete terviklikkust, täpsust ja privaatsust. Oleme kehtestanud mõistlikud ettevaatusabinõud, et kaitsta teavet kadumise, väärkasutuse ja muutmise eest. Andmete turvalisusega seonduvaid nõudeid vaadatakse perioodiliselt üle ja täiustatakse vastavalt vajadusele. Teie infole on juurdepääs ainult selleks volitatud isikutel.

 1. 9. Kuidas meiega ühendust võtta?

9.1. Kui Teil on küsimusi seoses käesolevate tingimustega või soovite kasutada mõnda enda õigustest, siis võtke meiega ühendust.

9.2. Teil on õigus pöörduda BikeStore’i poole oma Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega

 • BikeStore’i kontaktandmed:

Ärinimi: BikeStore OÜ
Aadress: Vana-Kalamaja 34, 10415 Tallinn
Telefon: +372 5691 9100
E-post: bike@bikestore.ee